Friesland

  • Place
  • Achlum - Slot Groot Deersum CastlePrivateRestanten Aldeboarn (Oldeboorn) - Andringa State PrivateState Bakkeveen - Buitenplaats De Slotplaats Buitenplaats Beers - Unia State AccessibleRestantenState Beetsterzwaag - Harinxma State BuitenplaatsPrivate Beetsterzwaag - Huis Lauswolt Buitenplaats Beetsterzwaag - Huis Lyndenstein Buitenplaats Beetsterzwaag - Landhuis Eysingahûs LandhuisNo photoalbum Beetsterzwaag - Lycklamahuis Buitenplaats Bolsward - Heeremastate State Bolsward - Monsma State BuitenplaatsPrivate Cornjum - Martena State State Drachten - Haersma State Buitenplaats Driesum - Rinsma State PrivateState Dronrijp - Buitenplaats Schatzenburg BuitenplaatsPrivate Firdgum - Camstra Stins CastleRestantenNo photoalbum Franeker - Cammingha-huis State Franeker - Klein Botnia-huis Huis Franeker - Martena-huis HuisPrivate Grou - Grou State RestantenState Heerenveen - Crack State State Heerenveen - Dekemahuis BuitenplaatsPrivate Heerenveen - Huize Voormeer BuitenplaatsPrivate Heerenveen - Oenema State State Hegebeintum (Hogebeitum) - Harsta State BuitenplaatsPrivate Herbajum - Sikkema State State Jellum - Stinswier van Jellum MottePrivateNo photoalbum Jelsum - Dekema State AccessibleState Joure - Herema State State Langweer - Osinga State PrivateState Leeuwarden - Eysinga-huis HuisNo photoalbum Leeuwarden - Keimpema Stins StateNo photoalbum Leeuwarden - Papingastins StateNo photoalbum Leeuwarden - Princessehof PalaceNo photoalbum Leeuwarden - Stadhouderlijk Hof Palace Lies - Stinswier De Worf MotteNo photoalbum Marsum - Popta Slot AccessibleState Menaldum - Motte De Hege Wier AccessibleMotte Oenkerk - Stania State State Olterterp - Huize Olterterp Buitenplaats Oosterend - Stinswier van de Poptastins MottePrivateNo photoalbum Oranjewoud - Buitenplaats Klemburg BuitenplaatsPrivate Oranjewoud - Huis Klein Jagtlust Buitenplaats Oranjewoud - Huis Oranjestein BuitenplaatsPrivate Oranjewoud - Huis Oranjewoud BuitenplaatsPrivate Oudemirdum - Landhuis Kippenburg Oudemirdum - Rinia State BuitenplaatsPrivate Oudeschoot - Heremastate Landhuis Oudkerk - State De Klinze Buitenplaats Raerd (Rauwerd) - Jongema State State Schiermonnikoog - Huis Rijsbergen HerenhuisNo photoalbum Sexbierum - Liauckema State AccessibleState Sexbierum - Motte De Hege Wier AccessibleMotte Sint Nicolaasga - Donia State HuisNo photoalbum Sint Nicolaasga - Huis Boschoord BuitenplaatsNo photoalbum Sneek - Grietmanshuis HerenhuisPrivate Sneek - Stadstins Waltahuis Herenhuis Stavoren - Blokhuis van Stavoren Castle-terrainRemains Tietjerk - Buitenplaats Vijversburg Buitenplaats Tjerkgaast - Huis Spannenburg HuisPrivate Veenklooster - Fogelsangh State AccessibleBuitenplaats Veenwouden - Schierstins AccessibleCastleWoontoren Waaxens - Sjucksma State RestantenState Warns - Stinswier van Warns Castle-terrainNo-leftovers Wergea (Warga) - Ald Slot Buitenplaats Wolvega - Huize Lindenoord Buitenplaats Wynaldum - Roptastate Buitenplaats Ysbrechtum - Epema State AccessiblePrivateState